Farnosť Tvrdošín
Meno: Heslo:

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období


1. čítanie: Gn 2, 18-24
Žalm: Ž 128, 1-2. 3. 4-5. 6
2. čítanie: Hebr 2, 9-11
Evanjelium: Mk 10, 2-16 alebo kratšie Mk 10, 2-12

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“ Tu mu prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.

(Mk 10, 2-16)

Predstavený nech je zodpovedný v mlčaní a užitočný v slove, aby nehovoril to, o čom treba mlčať, a nemlčal o tom, čo treba povedať. Lebo ako neobozretná reč vedie do omylu, tak zasa nezodpovedné mlčanie ponecháva v omyle tých, ktorých bolo možno poučiť. Nedbalí predstavení totiž zo strachu, aby nestratili priazeň u ľudí, často sa boja slobodne povedať, čo treba; a podľa slova Pravdy už vôbec nestrážia stádo svedomito ako pastieri, ale slúžia ako nájomníci, lebo keď prichádza vlk, utekajú tak, že sa skryjú za mlčanie. Preto ich Pán karhá prostredníctvom Proroka: „Nemí psi, ktorí nemôžu štekať.“ A opäť sa sťažuje: „Nevystúpili ste na odpor, ani ste nepostavili múr okolo domu Izraela, aby ste v Pánov deň pevne stáli v boji.“ Vystúpiť na odpor znamená ísť priamym slovom na obranu stáda proti mocnostiam tohto sveta. A pevne stáť v boji v Pánov deň znamená z lásky k spravodlivosti odporovať zvrhlým protivníkom. Ale keď sa pastier bojí povedať, čo treba, čo iné to znamená, ako že mlčaním ukáže chrbát!? Kto sa však vystaví nebezpečenstvu za stádo, stavia okolo domu Izraela múr proti nepriateľom. Preto sa opäť hovorí hriešnemu ľudu: „Tvoji proroci ti ako videnia vraveli lži a hlúposti, tvoj zločin neodhaľovali, aby ťa pohli na pokánie.“ Prorokmi sa totiž vo Svätom písme niekedy volajú učitelia, ktorí tým, že upozorňujú na pominuteľnosť terajších vecí, zjavujú budúce. Božie slovo ich usvedčuje, že vravia ako videnia lži, lebo sa boja vyčítať hriechy a previnilcom márne lichotia, keď im sľubujú bezpečnosť; nijako neodhaľujú neprávosť hriešnikov, lebo mlčia, keď majú napomínať. Slovo výčitky je totiž otváracím kľúčom, lebo napomenutím odhaľuje hriech, ktorý si často neuvedomuje ani ten, kto sa ho dopustil. Preto hovorí Pavol: „Aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia.“ Preto sa hovorí aj u Malachiáša: „Pery kňaza budú strážiť poznanie a z jeho úst sa bude vyžadovať zákon, lebo je poslom Pána zástupov.“ A preto prostredníctvom Izaiáša napomína Pán: „Krič a neutíchaj! Rozozvuč svoj hlas ako poľnica.“ A každý, kto vstupuje do kňazského stavu, prijíma aj úlohu hlásateľa, že pôjde pred príchodom sudcu a bude ohlasovať jeho hrozný príchod. Ak je teda kňaz neschopný kázať, aký hlas vydá nemý hlásateľ? Veď Duch Svätý práve preto zostúpil v podobe jazykov na prvých pastierov. A tým, že ich naplnil, dal im schopnosť hovoriť o ňom.

Z Pastoračných pravidiel svätého pápeža Gregora Veľkého


obrazok


Všemohúci a večný Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zasluhujú a žiadajú; prosíme ťa, odpusť nám viny, čo znepokojujú naše svedomie, a udeľ nám aj tie milosti, o ktoré sa ani neodvažujeme prosiť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.