Farnosť Tvrdošín
Meno: Heslo:

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období


1. čítanie: Iz 22, 19-23
Žalm: Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 6+8bc
2. čítanie: Rim 11, 33-36
Evanjelium: Mt 16, 13-20

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

(Mt 16, 13-20)

Nevieme, kedy sa skončí zem a ľudstvo, ani nevieme, ako sa pretvorí vesmír. Tvárnosť tohto sveta, znetvorená hriechom, sa totiž pomíňa, ale dozvedáme sa, že Boh pripravuje nový príbytok a novú zem, na ktorej prebýva spravodlivosť, a jej blaženosť naplní, ba prevýši všetky túžby po pokoji, ktoré vystúpia do ľudského srdca. Vtedy bude porazená smrť a Boží synovia vstanú z mŕtvych v Kristovi a to, čo bolo zasiate slabé a porušiteľné, oblečie si neporušiteľnosť. Láska a jej dielo zostane, kým celé to stvorenie, ktoré Boh stvoril pre človeka, bude vyslobodené z otroctva márnosti. Pripomína sa nám, pravda, že by vonkoncom neosožilo človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil. Ale očakávanie novej zeme nesmie oslabovať, lež podnecovať úsilie o zveľadenie tejto zeme, kde rastie to telo novej ľudskej rodiny, ktoré už môže poskytnúť istý náznak nového veku. Preto aj keď treba pozemský pokrok jasne rozlišovať od rastu Kristovho kráľovstva, nakoľko však pomáha lepšie usporiadať ľudskú spoločnosť, Božiemu kráľovstvu na ňom veľmi záleží. Lebo hodnoty ľudskej dôstojnosti, bratského spoločenstva a slobody, totiž všetky tie dobré plody prírody a našej príčinlivosti, ktoré sme tu na zemi v Pánovom Duchu a podľa jeho prikázania rozmnožili, potom opäť nájdeme, ale očistené od akejkoľvek špiny, ožiarené a pretvorené: potom, keď Kristus vráti Otcovi večné a vesmírne kráľovstvo, „kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja“. Na tejto zemi je toto kráľovstvo v tajomstve už tu, ale keď príde Pán, dosiahne svoju dokonalosť.

Z pastorálnej konštitúcie Gaudium et spes Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi v dnešnom svete


obrazok


Nebeský Otče, ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro; pomôž nám milovať, čo prikazuješ, a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.