Meno: Heslo:

Piata nedeľa v cezročnom období


1. čítanie: Iz 6, 1-2a. 3-8
Žalm: Ž 138, 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8
2. čítanie: 1 Kor 15, 1-11 alebo kratšie 1 Kor 15, 3-8. 11
Evanjelium: Lk 5, 1-11

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

(Lk 5, 1-11)

Apoštol píše Galaťanom, aby vedeli, že z Božej milosti už nie sú pod zákonom. Lebo keď sa im hlásala milosť evanjelia, nechýbali niektorí z obriezky, podľa mena síce kresťania, ale nerozumeli dobrodeniu milosti a ešte stále chceli byť pod bremenom zákona, ktoré Pán Boh nepoložil na tých, čo slúžili spravodlivosti, ale hriechu. Spravodlivý zákon dal nespravodlivým ľuďom, aby odhalil ich hriechy, nie odstránil. Veď hriechy neodstraňuje nič, iba milosť viery činná skrze lásku. Oni teda chceli dostať Galaťanov, ktorí už boli pod touto milosťou, pod bremeno zákona a tvrdili, že im evanjelium nič neprospeje, ak sa nedajú obrezať a nepodrobia sa aj ostatným telesným obradom židovského náboženstva. A preto začali podozrievať apoštola Pavla, ktorý im hlásal evanjelium, že sa nedrží učenia ostatných apoštolov, ktorí nútili pohanov žiť po židovsky. Pred pohoršením takýchto ľudí sa stiahol aj apoštol Peter a zviedlo ho to k pretvárke, akoby bol aj on presvedčený, že pohanom evanjelium nič neprospeje, ak nebudú plniť záväzky zákona. Apoštol Pavol ho upozorňuje na túto jeho pretvárku, ako píše v tomto liste. Ten istý problém rieši aj v Liste Rimanom; len sa zdá, že tam je čosi, čo ukončuje boj a urovnáva spor, ktorý povstal medzi veriacimi zo Židov a veriacimi z pohanov. V tomto liste však píše tým, ktorých už pomýlil vplyv tých, čo boli zo Židov a nútili zachovávať zákon; začali im totiž veriť, že apoštol Pavol nehlásal pravdu, keď nechcel, aby sa dali obrezať. A preto začína takto: „Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu.“ Týmto úvodom krátko naznačil, o čo mu ide. Hoci už v samom pozdrave, kde hovorí, že „nie je ľuďmi ani prostredníctvom človeka“ ustanovený za apoštola – čo sa nenachádza v nijakom inom liste –, dostatočne ukazuje, že tí, čo šíria také veci, nie sú od Boha, ale od ľudí, a že ho nesmú znižovať v porovnaní s ostatnými apoštolmi, pokiaľ ide o spoľahlivosť evanjeliového svedectva. On predsa vie, že nie je ustanovený za apoštola ani ľuďmi, ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom.

Z Výkladu Listu Galaťanom od svätého biskupa Augustína


obrazok


Nebeský Otče, rodina tvojich veriacich sa spolieha iba na teba; prosíme ťa, ustavične nás ochraňuj s otcovskou láskou, aby sme pod tvojou opaterou žili vždy v pokoji. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.