Farnosť Tvrdošín
Meno: Heslo:

"Spytovanie svedomia" nájdete vľavo v sekcii pod názvom „P15“


Druhá Veľkonočná nedeľa - alebo Nedeľa Božieho milosrdenstva


1. čítanie: Sk 4, 32-35
Žalm: Ž 118, 2-4. 16ab+17-18. 22-24
2. čítanie: 1 Jn 5, 1-6
Evanjelium: Jn 20, 19-31

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

(Jn 20, 19-31)

Prihováram sa vám, novorodeniatka, maličkí v Kristovi, nové potomstvo Cirkvi, Otcova milosť, Matkina plodnosť, sväté výhonky, mladý roj, kvety našej cti a ovocie našej námahy, moja radosť a koruna, vy všetci, čo pevne stojíte v Pánovi. Prihováram sa vám slovami Apoštola: „Oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí,“ aby ste si aj životom obliekali toho, ktorého ste si obliekli sviatosťou. „Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.“ Vlastná sila sviatosti je v tomto: je to sviatosť nového života, ktorý sa začína v tomto čase odpustením všetkých minulých hriechov, ale zavŕši sa vo vzkriesení mŕtvych. „Lebo krstom ste s Kristom boli pochovaní v smrť, aby ste tak, ako Kristus vstal z mŕtvych, aj vy žili novým životom.“ No teraz, kým ste doma v tomto smrteľnom tele vzdialení od Pána, žijete vo viere. Ale ten, ku ktorému sa obraciate, stal sa pre vás bezpečnou cestou; Kristus Ježiš ako človek, čím sa neváhal stať kvôli nám. Veď on vyhradil nesmiernu dobrotu bohabojným a chce ju sprístupniť a preukázať tým, čo v neho dúfajú, keď raz aj dostaneme to, čo sme teraz prijali v nádeji. Dnes je ôsmy deň od vášho narodenia. Dnes sa vo vás dokončuje pečať viery, čo sa u dávnych otcov dialo pri obriezke tela na ôsmy deň po narodení. Preto si aj sám Pán zmŕtvychvstaním vyzliekol smrteľné telo a vstal v tele, ktoré síce nebolo iné, ale už nesmrteľné, a svojím zmŕtvychvstaním označil Pánov deň, čo je tretí deň po jeho umučení, ale v počítaní dní po sobote ôsmy a tým aj prvý. Aj vy máte účasť na tom istom tajomstve, nie síce v plnej skutočnosti, ale v bezpečnej nádeji, lebo ste dostali závdavok Ducha. Preto „ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, myslite na to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Hľadajte, čo je hore, nie to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.“

Z Rečí svätého biskupa Augustína


obrazok


Nekonečne milosrdný Bože, každoročnou slávnosťou Veľkej noci oživuješ vieru svojho ľudu; prosíme ťa, zveľaďuj v nás svoju milosť, aby sme vždy hlbšie chápali nesmiernu hodnotu krstu, ktorým sme boli očistení, nevýslovnú lásku Ducha, ktorým sme boli znovuzrodení, a nekonečnú cenu krvi, ktorou sme boli vykúpení. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.