Farnosť Tvrdošín
Meno: Heslo:

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období


1. čítanie: Ez 18, 25-28
Žalm: Ž 25, 4-5. 6-7. 8-9
2. čítanie: Flp 2, 1-11 alebo kratšie Flp 2, 1-5
Evanjelium: Mt 21, 28-32

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

(Mt 21, 28-32)

Polykarp a starší, čo sú s ním, Božej Cirkvi, ktorá putuje vo Filipách: Milosrdenstvo vám a pokoj od všemohúceho Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista v hojnosti. Veľmi som sa zaradoval v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, že ste prijali obrazy pravej lásky a že ste, ako sa na vás patrilo, sprevádzali tých, čo sú spútaní okovami, ktoré svedčia svätým a sú diadémami pre tých, ktorých si naozaj vyvolil Boh a náš Pán. Ale aj preto, že pevný koreň vašej viery, známy od najstarších čias, trvá až doteraz a prináša ovocie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa podvolil ísť až na smrť za naše hriechy. „Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk podsvetia. A vy v neho veríte, hoci ho nevidíte, a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy,“ do ktorej mnohí túžia vojsť; lebo viete, že „milosťou ste spasení, nie zo skutkov“, ale z Božej vôle skrze Ježiša Krista. „Preto si prepášte bedrá a slúžte Bohu v bázni“ a v pravde. Zanechajte zbytočné a prázdne reči a davové blúznenie, „veď veríte v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych nášho Pána Ježiša Krista a dal mu slávu“ a miesto po svojej pravici. Jemu je podriadené všetko v nebi i na zemi, jemu slúži každý duch, on príde ako sudca živých i mŕtvych, za jeho krv vezme Boh na zodpovednosť tých, čo neveria v neho. Ale ten, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, vzkriesi aj nás, ak budeme plniť jeho vôľu, žiť podľa jeho prikázaní, milovať to, čo miluje on, a zdržiavať sa akejkoľvek nespravodlivosti, podvodu, chamtivosti, závisti a krivého svedectva, „ak sa nebudeme odplácať zlým za zlé ani zlorečením za zlorečenie“, úderom za úder, preklínaním za preklínanie, ale budeme pamätať na to, čo učil Pán: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Zmilúvajte sa, aby ste dosiahli milosrdenstvo. Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ A: „Blahoslavení chudobní a prenasledovaní, lebo ich je Božie kráľovstvo.“

Začiatok Listu svätého biskupa a mučeníka Polykarpa Filipanom


obrazok


Dobrotivý Bože, ty najviac prejavuješ svoju všemohúcnosť, keď sa zmilúvaš a odpúšťaš; neprestajne nám dávaj svoju milosť, aby sme príkladným kresťanským životom na zemi dosiahli prisľúbenú blaženosť v nebi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.