Farnosť Tvrdošín
Meno: Heslo:

Osemnásta nedeľa v cezročnom období


1. čítanie: Ex 16, 2-4. 12-15
Žalm: Ž 78, 3+4b-d. 23-24. 25+54
2. čítanie: Ef 4, 17. 20-24
Evanjelium: Jn 6, 24-35

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“ Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“ Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“ Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

(Jn 6, 24-35)

Pozdravujem vás, synovia a dcéry, v pokoji, v mene Pána, ktorý nás miluje. Veľké a bohaté sú milosti, ktoré vám Boh udelil. Preto sa viac ako z čohokoľvek iného nadmieru radujem z toho, že vaše duše sú blažené a slávne. Veď takto ste prijali zasiatu milosť duchovného daru. A ešte viac sa radujem a dúfam, že budem spasený, keď vidím, že sa na vás naozaj vylial Duch z Pánovho bohatého prameňa. Tak ma ohromil váš zjav, po ktorom som veľmi túžil kvôli vám. Som presvedčený a som si vedomý, že v rozhovore s vami som veľa pochopil, lebo Pán ma sprevádzal na ceste spravodlivosti, a doslova ma to núti milovať vás viac ako svoj život, lebo vo vás prebýva veľká viera a láska pre nádej na onen život. Vzhľadom na to teda, že ak mi na vás záleží a podelím sa s vami o niečo z toho, čo som dostal, bude mi odmenou, že som posluhoval takým duchom. Preto som sa usiloval napísať vám krátko, aby ste mali popri svojej viere aj dokonalé poznanie. Tri sú základné pravdy Pánovho učenia: nádej na život je východisko a cieľ našej viery; spravodlivosť je východisko a cieľ súdu; veselá a radostná láska je svedectvom spravodlivých skutkov. Lebo Pán nám dáva prostredníctvom prorokov poznať minulé i prítomné a dal nám schopnosť ochutnať aj prvotiny budúcich vecí. A keď vidíme, že sa všetko po poriadku plní, ako povedal, musíme mať pred ním väčšiu a hlbšiu bázeň. A ja nie ako učiteľ, ale ako jeden z vás, ukážem vám niektoré veci, ktoré vás už teraz potešia. Keďže dni sú zlé a pokušiteľ má moc, musíme dávať pozor na seba a skúmať Pánove príkazy. Pomocníkmi našej viery sú bázeň a vytrvalosť a našimi spojencami sú trpezlivosť a zdržanlivosť. A keď ony ostanú čisté v tom, čo súvisí s Pánom, spolu s nimi sa bude radovať múdrosť, rozum, vedomosť a poznanie. Lebo on sám prostredníctvom všetkých prorokov zjavoval, že nepotrebuje ani obety, ani celopaly, ani obetné dary, ako kedysi povedal: „Načo mi množstvo vašich obiet?“ – hovorí Pán. „Som nasýtený celopalmi a tuk baránkov, ani krv býkov a capov nemám v obľube, ani keď prichádzate pred moju tvár. Kto toto od vás žiada? Už nebudete šliapať moje nádvorie. Zbytočne obetujete jemnú múku; odporné je mi kadidlo, neznášam vaše novmesiace a soboty.“

Začiatok Listu pripisovaného Barnabášovi


obrazok


Veľký Bože, nadšene vyznávame, že si náš Stvoriteľ a Pán; prosíme ťa, sprevádzaj nás s otcovskou priazňou a ako si nás láskavo stvoril, tak v nás obnovuj a zachovávaj svoju milosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.