Farnosť Tvrdošín
Meno: Heslo:

Tridsiata nedeľa v cezročnom období


1. čítanie: Ex 22, 20-26
Žalm: Ž 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab
2. čítanie: 1 Sol 1, 5c-10
Evanjelium: Mt 22, 34-40

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

(Mt 22, 34-40)

Pozorne hľaďme na Otca a Stvoriteľa celého sveta a silno prilipnime k jeho veľkolepým a prehojným darom pokoja a ostatných dobrodení. Uvažujme o ňom v duchu a očami duše hľaďme na jeho veľkorysú vôľu. Sledujme, aký veľmi dobrý je ku každému svojmu stvoreniu. Nebesia, ktoré sa pohli pod jeho vedením, podriaďujú sa mu v pokoji. Aj deň a noc konajú beh, ktorý im on určil, a navzájom si neprekážajú. Slnko, mesiac a chóry hviezd jednotne a bez chyby podľa jeho príkazu krúžia po dráhach, ktoré im vyznačil. Úrodná zem prináša vo svojom čase podľa jeho vôle dostatok pokrmu pre ľudí, zvieratá a všetko, čo na nej žije, a nezaváha, ani nič nezmení na tom, čo on nariadil. Tými istými zákonmi sa riadia nepreskúmateľné priepasti a neopísateľné priestory hlbín. Masy vôd nezmerateľného mora, zhromaždené podľa jeho rozhodnutia dokopy, neprekračujú vymedzené hranice, ale robia, ako im prikázal: „Potiaľto smieš ísť a v tebe samom sa rozbijú tvoje vlny.“ Pre ľudí neprekročiteľný oceán a svety za ním riadia sa príkazmi toho istého Pána. Jarné, letné, jesenné a zimné obdobia idú pokojne jedno za druhým. Vetry plnia zo svojich stanovíšť v náležitom čase svoju úlohu bez chyby. Aj trvalé pramene, stvorené na úžitok a pre zdravie, ponúkajú stále svoje prsia na udržanie ľudského života. Aj tie najmenšie živočíchy združujú sa v pokoji a v jednote. Aby sa to všetko dialo v pokoji a jednote, to nariadil veľký Stvoriteľ a Pán všetkého, ktorý dobre robí všetkým, nadovšetko však nám, čo sa utiekame k jeho milosrdenstvu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorému nech je sláva a veleba na veky vekov. Amen.

Z Listu svätého pápeža Klementa Prvého Korinťanom


obrazok


Všemohúci a večný Bože, rozmnož v nás vieru, nádej a lásku a pomáhaj nám milovať, čo prikazuješ, aby sme dosiahli, čo sľubuješ. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.